ffe

Montpellier 1985 : Vassily Smyslov   

22/02/2018